ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

หอประชุมใหญ่ 500
ศูนย์ศึกษาฯชัยนาท
2

รูปภาพ

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 200
ชั้น 2 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
3

รูปภาพ

ห้องประชุม MK 200
อาคารห้องประชุม MK 
4

รูปภาพ

ห้องสัมมนา 100
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต
5

รูปภาพ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234 ชั้น 3 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต
6

รูปภาพ

ห้องเรียนออนไลน์ 121 20
ห้องเรียน121 ชั้น 2 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
7

รูปภาพ

ห้องเรียนรวม 135 60
ห้องเรียนรวม 135 ชั้น 3 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ